გამომცემლობის შესახებპაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა წარმოდგენს ინსტიტუტის სტრუქტურულ ერთეულს. გამომცემლობა იქმნება უვადოდ. მისი საქმიანობის მიზანია თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებული სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობა.


გამომცემლობის საქმიანობას წარმართავს ინსტიტუტის საგამომცემლო-სარედაქციო საბჭოს თავმჯდომარე და იღებს პასუხისმგებლობას გამოცემული მასალის მაღალ იდეურ-თეორიულ, სამეცნიერო და მხატვრულ დონეზე, დებს ხელშეკრულებებს ავტორებთან, მთარგმნელებთან და შემდგენლებთან, ამტკიცებს რედაქტორებსა და რეცენზენტებს, გეგმავს გამოცემის მხატვრულ და გრაფიკულ გაფორმებას, ადგენს ტირაჟს, ორგანიზაციას უწევს თანამშრომელთა მატერიალურ და მორალურ სტიმულირებას მათი მუშაობის ეფექტიანობის გაზრდისა და საგამომცემლო პროდუქციის ხარისხის ამაღლების მიზნით.უკან
Created by Spar.ge